Algemene voorwaarden

Definities

De klant: De partij die met WisMon een overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals het cursusgeld, aan WisMon verschuldigd is. Is de klant de natuurlijke persoon die zelf deelneemt aan de training dan is hij tevens deelnemer onder deze voorwaarden.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training of cursus deelneemt.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen WisMon en de klant waarin WisMon zich verplicht aan één of meer deelnemers één of meer diensten of producten te leveren tegen betaling door de klant.
Product: De elektronische of fysieke producten behorende bij trainingen, die door WisMon aan de klant worden geleverd.
Inschrijfgeld: Het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende dienst (cursus of training).
Cursusgeld: Het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende cursus.
Voorwaarden: Deze inschrijf- en productvoorwaarden van WisMon.

Bijlessen

1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving bij WisMon en de aanvaarding daarvan door WisMon. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving bij WisMon.

2. Alle bijlessen die voortkomen uit een aanvraag/opdracht bij WisMon zullen altijd door WisMon gefactureerd worden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

3. De diensten van WisMon dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel, en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

4. Bijlessen kunnen worden verplaatst of afgezegd als er 24 uur vooraf wordt gebeld. Bij latere afmeldingen wordt de bijles volledig in rekening gebracht.

5. In geval van te laat komen van de leerling, wordt toch de volledige les in rekening gebracht.

6. De bijlesdocent neemt telefonisch contact op met de klant waarbij de bijlesaanvraag wordt doorgesproken. Vervolgens wordt, indien beide partijen hiermee akkoord gaan, een eerste bijles ingepland. De eerste bijles geldt als volwaardige bijles, ook wanneer de bijlesleerling of de bijlesdocent naderhand besluiten de lessen niet voort te zetten.

7. WisMon behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door WisMon worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.

8. Voor bijlessen aan huis kan reistijd in rekening gebracht worden. Vanaf een afstand van 5 km wordt de reistijd berekend, met een maximum reistijd van 2 uur (1 uur heenweg, 1 uur terugweg). De reistijd wordt berekend volgens de snelste route op 9292ov.nl. De kosten voor de reistijd bedragen € 8,- per uur.

9. Bij inschrijving gaat de klant ermee akkoord dat er periodiek een nieuwsbrief kan worden gestuurd. De klant kan zich hiervoor ten alle tijden uitschrijven.

Automatisch incasso bijlesfactuur

1. Aan het begin van de maand ontvangt u een factuur van de gevolgde lessen van de afgelopen maand. Rond de 25e van de maand zal WisMon het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening doen afschrijven.

2. De klant is verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om te kunnen incasseren. Kan niet worden afgeschreven, dan zal WisMon ongeveer een week na het mislukte incasso een her-incasso uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Indien het her-incasso ook niet kan worden afgeschreven, betekent dit van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. WisMon stuurt een herinnering per mail. Als het openstaande bedrag 14 dagen na deze herinnering niet op de rekening van WisMon is bijgeschreven, zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

3. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

Betaling bijlesfactuur zonder automatisch incasso

1. Aan het begin van de maand ontvangt u een factuur van de gevolgde lessen van de afgelopen maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering (per e-mail). Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, sturen wij nog eens 14 dagen later een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

2. Indien u ervoor kiest om het bedrag zelf over te maken rekenen we daar per factuur € 5,00 administratiekosten voor. De administratiekosten zullen vanaf de eerste bijlesfactuur in rekening worden gebracht.

3. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

Inschrijfvoorwaarden cursussen en trainingen m.u.v. examentraining

1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving bij WisMon en de aanvaarding daarvan door WisMon. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving bij WisMon.

2. WisMon is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant op te schorten, zolang de klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

3. De diensten van WisMon dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel, en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

4.U heeft bij deze aankoop via de website 14 dagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursus nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.

5. Bij inschrijving gaat de klant ermee akkoord dat er periodiek een nieuwsbrief kan worden gestuurd tijdens de cursusperiode. Deze nieuwsbrief is puur informatief voor onze cursisten. De klant kan zich hiervoor ten alle tijden uitschrijven.

Betalingsvoorwaarden cursussen en trainingen per factuur m.u.v. examentraining.

1. Zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst tussen WisMon en de klant, zal WisMon een factuur sturen. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering (per email). Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, sturen wij nog eens 14 dagen later een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Betalingsvoorwaarden cursussen per eenmalige machtiging/automatische incasso in termijnen

1. De klant kan ervoor kiezen om WisMon te machtigen het verschuldigde bedrag (indien gewenst in termijnen) te incasseren van een door de klant opgegeven rekening. Het minimale totaalbedrag dat in termijnen betaald danwel geïncasseerd kan worden is €500.

2.1 Aan het betalen in termijnen zijn kosten verbonden. Per termijn wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

2.2 Bij het betalen middels eenmalige machtiging of in termijnen betaald de klant altijd een aanbetaling van €150.

3. De data waarop de termijnen voor najaarscursussen worden afgeschreven zijn omstreeks 25 augustus, 25 september, 25 oktober en 25 november. Voor de voorjaarscursussen wordt er afgeschreven omstreeks 25 december, 25 januari, 25 februari, 25 maart. Voor de jaarcursussen wordt er afschreven omstreeks 25 augustus of september, 25 november, 25 januari, 25 maart

4a. Doorlopende SEPA machtiging: Bij de keuze van betalingsmethode automatische incasso in termijnen geeft u toestemming aan:

WisMon (incassant ID: NL26ZZZ535524310000) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en

uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WisMon.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

4b. Eenmalige SEPA machtiging: Bij de keuze van betalingsmethode eenmalige machtiging geeft u toestemming aan:

WisMon (incassant ID: NL26ZZZ535524310000) om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en

uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WisMon.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

5. Indien de inschrijving geschiedt na verstrijking van de eerste termijn, zal ongeveer 15 dagen later de eerste termijn worden geïncasseerd. Indien ook deze datum reeds is verstreken zal bij de tweede termijn de eerste termijn ook worden geïncasseerd.

6. Na het verstrijken van de tweede termijn is het niet meer mogelijk om in termijnen te betalen.

7. De klant is verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om te kunnen incasseren. Kan niet worden afgeschreven dan zal WisMon ongeveer een week na het mislukte incasso een her-incasso uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, sturen wij nog eens 14 dagen later een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

8. Indien de klant wegens tijdig annuleren een lager bedrag verschuldigd is zal WisMon dit lagere bedrag in hetzelfde aantal termijnen van de rekening van de klant incasseren. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij incasso van het volledige bedrag.

Betalingsvoorwaarden cursussen en trainingen algemeen

1. In geval van niet of niet-tijdige betaling is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken. Bij geen tijdige ontvangst van de betaling wordt geen toegang verleend tot de cursus

2. Deelnemers worden geplaatst in volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld of de betalingsgarantie.

Annulering cursus/training door de klant m.u.v. examentraining

1. Tot tien werkdagen vóór aanvang van de cursus of training kan de klant de inschrijving schriftelijk of per e-mail annuleren. Na ontvangst bij WisMon zal WisMon een ontvangstbevestiging sturen. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan met inhouding van €50,- aan administratiekosten aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekening. Restitutie vindt in beginsel plaats binnen 4 weken na ontvangst door het WisMon van deze gegevens.

2. Bij annulering door de klant binnen tien werkdagen voor de aanvangsdatum van de cursus is de deelnemer 50% van het inschrijfgeld aan WisMon verschuldigd. Het overige betaalde cursusgeld wordt aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekeningnummer.
Restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van deze gegevens.

3. Als de klant op of na aanvang van de cursus of training voortijdig afbreekt is hij/zij het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

4. De klant dient het annuleringsverzoek voorzien van alle relevante persoons- en cursus- of examengegevens te richten aan de administratie van WisMon. De ontvangstdatum van WisMon geldt als de datum van het verzoek.

WisMon is niet aansprakelijk voor verkeerd ingeschatte studielast, wijzigingen in studie.

5. U heeft bij deze aankoop via de website 14 werkdagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursus nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.

Annulering cursus/training door WisMon

1. WisMon behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor een cursus of training zonder opgave van redenen te weigeren alsook om in geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus af te lassen, dan wel groepen samen te voegen en de leslocatie te wijzigen. WisMon zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

2. Het aflassen of wijzigen van een cursus of training door WisMon kan plaatsvinden tot uiterlijk drie werkdagen voor de geplande aanvang daarvan. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan volledig aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekening. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst door WisMon van deze gegevens.

Inhoud cursus of training

1. Het programma van een cursus of training en de kennis die wordt getoetst in de Voortentamens staan beschreven op de website van WisMon. WisMon behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het cursus- of trainingsprogramma aan te brengen. WisMon zal de klant in geval van substantiële wijzigingen tijdig op de hoogte stellen.

2. WisMon is gerechtigd maar niet verplicht om het kennisniveau van de klant te toetsen om na te gaan of dit aansluit bij de cursus of training. Als WisMon constateert dat de voorkennis van de klant onvoldoende is heeft WisMon het recht om de klant niet toe te laten.
WisMon is nimmer verantwoordelijk voor inschrijvingen voor cursussen of trainingen op een te hoog of een te laag niveau, of bij een verkeerd ingeschatte studielast door de klant.

3. Verplaatsing is alleen mogelijk bij een onjuist schriftelijk advies van WisMon.

4. Bij lesuitval door ziekte van een docent zal een vervangende les worden ingepland. De klant heeft geen recht op restitutie.

Acties en korting

1 Kortingscodes zijn eenmalig geldig voor één volledige cursus bij directe betaling van het volledige cursusbedrag. Niet inwisselbaar voor geld en niet geldig op reeds gemaakte boekingen of in combinatie met andere acties.

Aansprakelijkheid WisMon

1. De totale aansprakelijkheid van WisMon wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering een training of cursus is beperkt tot vergoeding van directe schade per gebeurtenis tot maximaal de hoogte van de door de klant betaalde vergoeding aan WisMon en de direct daarmee verbonden kosten. De vergoeding van deze laatste kosten, zoals reiskosten, is op een maximum gesteld van € 150,-. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

2. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die de klant heeft gemaakt om de prestatie van WisMon aan de overeenkomst te laten beantwoorden
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

3. Aansprakelijkheid van WisMon voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan omschreven in artikel 8 lid 2 is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van WisMon of door haar ingeschakelde derden.

Klachten

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant een klacht over een dienst binnen tien werkdagen na levering daarvan door WisMon schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht aan WisMon mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WisMon vervalt.

2. Na ontvangst van de klacht stuurt WisMon de klant een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door WisMon wordt vermeld.

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden door WisMon strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van cursus– en administratieve doeleinden.

Examentraining

Examentrainingen van WisMon worden onder de handelsnaam ExamentrainingExact uitgevoerd. De algemene voorwaarden betreffende de examentraining luidt als volgt:

Inschrijfvoorwaarden examentrainingen

1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving bij ExamentrainingExact en de aanvaarding daarvan door ExamentrainingExact. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving bij ExamentrainingExact.

2. De diensten van ExamentrainingExact dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel, en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

3. U heeft bij deze aankoop via de website 7 werkdagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursus nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.

Betalingsvoorwaarden examentraining

1. Voor examentrainingen geldt dat betaling geschiedt bij inschrijving middels betaling door iDEAL.

2. Deelnemers worden geplaatst in volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld.

3. Het is niet mogelijk een plek te reserveren.

Annulering examentraining door de klant

1. U heeft bij deze aankoop via de website 14 dagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursus nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken gerestitueerd.

2. 4 weken voor de start van de training kan door de klant kosteloos worden geannuleerd.

3. Na het verstrijken van beide onder 1 en 2 genoemde termijnen kan de cursus niet meer worden geannuleerd door de klant. Er vindt dan geen restitutie plaats.

Annulering examentraining door ExamentrainingExact

1. ExamentrainingExact behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor een training zonder opgave van redenen te weigeren alsook om in geval van
onvoldoende inschrijvingen een training af te gelasten dan wel cursisten samen te voegen. ExamentrainingExact zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

2. Afgelasting van een training door ExamentrainingExact kan plaatsvinden tot uiterlijk drie werkdagen voor de geplande aanvang daarvan. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan volledig aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekening. De restitutie vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst door ExamentrainingExact van deze gegevens.

Inhoud examentraining

1. Het programma van een training en de kennis die wordt getoetst op het Eindexamen staan beschreven op de website van ExamentrainingExact. ExamentrainingExact behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het trainingsprogramma aan te brengen. ExamentrainingExact zal de klant in geval van substantiële wijzigingen tijdig op de hoogte stellen.

2. Verplaatsing is alleen mogelijk bij een onjuist schriftelijk advies van ExamentrainingExact. Als er geen plaats is in een andere training wordt de inschrijving ongedaan gemaakt en het betaalde cursusgeld met inhouding van €30,- administratiekosten aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekeningnummer. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van deze gegevens.

Maatwerktrajecten

1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving bij WisMon door middel van een inschrijfformulier en de aanvaarding daarvan door WisMon. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving bij WisMon.

2. Alle lessen die voortkomen uit een aanvraag/opdracht bij WisMon zullen altijd door WisMon gefactureerd worden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

3. De diensten van WisMon dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel, en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

4. Lessen voor een maatwerktraject kunnen worden verplaatst of afgezegd als er 24 uur vooraf wordt gebeld. Bij latere afmeldingen wordt de les volledig in rekening gebracht.

5. In geval van te laat komen van de leerling, wordt toch de volledige les in rekening gebracht.

6. De maatwerkdocent neemt (telefonisch) contact op met de leerling waarbij een intakegesprek wordt ingepland. De duur van de intake is 30 minuten en zal niet bij de leerling in rekening worden gebracht.

7. WisMon behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door WisMon worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.

8. Voor maatwerklessen aan huis kan reistijd in rekening gebracht worden. Vanaf een afstand van 5 km wordt de reistijd berekend, met een maximum reistijd van 2 uur (1 uur heenweg, 1 uur terugweg). De reistijd wordt berekend volgens de snelste route op 9292ov.nl. De kosten voor de reistijd bedragen € 8,- per uur.

9. Bij inschrijving gaat de klant ermee akkoord dat er periodiek een nieuwsbrief kan worden gestuurd. De klant kan zich hiervoor ten alle tijden uitschrijven.

Betalingsvoorwaarden bij betaling bij start maatwerktraject

1. Indien de klant er voor kiest om het verschuldigde bedrag bij start te voldoen zal de klant op het volledige bedrag een korting van 5% doen krijgen. Voor aanvang van het maatwerktraject ontvangt de klant een offerte voor betaling van het gehele maatwerktraject. Indien de klant hierop akkoord geeft ontvangt deze een factuur van WisMon. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering (per email).

2. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

3. Wanneer het maatwerktraject reeds van start is gegaan bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting, zal WisMon de vordering ter incasso voor het verschuldigde bedrag uit handen geven. Hiervoor wordt 15% van het openstaande bedrag en tenminste €48,40 aan incassokosten in rekening worden gebracht bij de klant.

Betalingsvoorwaarden maatwerktraject per automatische incasso

1. Aan het begin van de maand ontvangt u een factuur van de gevolgde lessen van de afgelopen maand. Rond de 25e van de maand zal WisMon het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening doen afschrijven.

2. De klant is verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om te kunnen incasseren. Kan niet worden afgeschreven, dan zal WisMon ongeveer een week na het mislukte incasso een her-incasso uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Indien het her-incasso ook niet kan worden afgeschreven, betekent dit van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. WisMon stuurt een herinnering per mail. Als het openstaande bedrag 14 dagen na deze herinnering niet op de rekening van WisMon is bijgeschreven, zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste €48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

3. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

Betalingsvoorwaarden maatwerktraject per factuur

1. Aan het begin van de maand ontvangt u een factuur van de gevolgde lessen van de afgelopen maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering (per e-mail). Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, sturen wij nog eens 14 dagen later een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

2. Indien u ervoor kiest om het bedrag zelf over te maken rekenen we daar per factuur €5,00 administratiekosten voor. De administratiekosten zullen vanaf de eerste maatwerkfactuur in rekening worden gebracht.

3. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

Annulering maatwerktraject door de klant

1. De klant kan de inschrijving vóór aanvang en gedurende het maatwerktraject kosteloos annuleren of stopzetten indien gekozen is voor maandelijkse betaling per factuur of per automatische incasso.

2. Bij betaling bij start kan de inschrijving vóór aanvang van een maatwerktraject kosteloos geannuleerd worden door de klant. Bij het voortijdig afbreken van het maatwerktraject is de klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd en kan geen restitutie van de voldane betaling plaatsvinden.

Annulering maatwerktraject door WisMon

1. WisMon behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor een maatwerktraject zonder opgave van redenen te weigeren.

2. WisMon behoudt zich het recht voor om een maatwerktraject voortijdig af te lassen wanneer er geen geschikte docent meer is om het maatwerktraject af te ronden. Indien de klant reeds vooraf betaald heeft, zal WisMon het resterende bedrag voor de openstaande lessen aan de klant terugbetalen op een door hem/haar opgegeven bankrekening. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst door WisMon van deze gegevens.

Huiswerkklas

1. Alle middagen waarop deelgenomen wordt aan de huiswerkklas, die voortkomen uit een aanvraag/opdracht bij WisMon, zullen altijd door WisMon gefactureerd worden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

2. Ruilen van een huiswerkdag (bijvoorbeeld in geval van ziekte) kan tot 24 uur van te voren worden aangevraagd. Het ruilen van huiswerkdag wordt door WisMon beslist.

3. Wijzigen van ‘product’ gaat in per eerstvolgende maandag en kan tot uiterlijk vrijdag 15:00 uur de voorgaande week worden aangevraagd.

4. In geval van te laat komen van de leerling, wordt toch de volledige middag in rekening gebracht.

5. Inschrijving voor de huiswerkklas is kosteloos. Na inschrijving wordt er binnen drie werkdagen contact opgenomen.

6. De huiswerkklas loopt van 1 september t/m 31 mei van het daaropvolgende jaar.

7. WisMon behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door WisMon worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.

8. Bij inschrijving gaat de klant ermee akkoord dat er periodiek een nieuwsbrief kan worden gestuurd. De klant kan zich hiervoor ten alle tijden uitschrijven.

Stopzetten/ annulering huiswerkklas

1. Er geldt een opzegtermijn van twee weken. Opzeggen van de huiswerkklas dient voor het einde van de week te worden vermeld. De opzegging gaat in op elke vrijdag van desbetreffende week.

Annulering huiswerkklas door WisMon

1. WisMon behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor de huiswerkklas zonder opgave van redenen te weigeren.

Automatische incasso huiswerkklasfactuur

1. In het begin van de maand ontvangt u een factuur van de gevolgde huiswerkdagen van de afgelopen maand. Rond de 25e dag van de maand zal WisMon het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening laten afschrijven.

2. De klant is verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om te kunnen incasseren. Indien niet kan worden afgeschreven, dan zal WisMon ongeveer een week na het mislukte incasso een her-incasso uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Indien het her-incasso ook niet kan worden afgeschreven, betekent dit dat de klant van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim is. WisMon stuurt een herinnering per mail. Als het openstaande bedrag 14 dagen na deze herinnering niet op de rekening van WisMon is bijgeschreven, zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15% van het openstaande bedrag en tenminste €48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

3. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

Betaling Huiswerkklasfactuur zonder automatische incasso

1. Aan het begin van de maand ontvangt u een factuur van de gevolgde lessen van de afgelopen maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald, sturen wij u een herinnering per e-mail. Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent dat de klant van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim is. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, sturen wij nog eens 14 dagen later een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15% van het openstaande bedrag en tenminste €48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

2. Indien u ervoor kiest om het bedrag zelf over te maken rekenen we daar per factuur €5,00 administratiekosten voor. De administratiekosten zullen vanaf de eerste huiswerkklasfactuur in rekening worden gebracht.

3. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

WisMon boekenservice – Verhuur

1. Kosten van de boekenverhuur bedraagt per maand ongeveer 10% van de nieuwprijs + eenmalig €6,95 aan servicekosten. Dit zijn de kosten om de boekenpakketten klaar te maken en indien nodig naar de huurder toe te sturen.
De verzendkosten voor het retour zenden van de boeken zijn voor rekening van de huurder.

2. WisMon bepaalt of de boeken worden opgestuurd per post of uitgereikt tijdens de eerste les van de cursus. Bestellingen worden alleen in zijn geheel verzonden, deelverzendingen zijn niet mogelijk.

3. De minimale huurperiode is twee maanden.

4. Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met deze boeken en ze dienen in goede staat teruggestuurd te worden naar WisMon. Dit betekent:

 1. Geen ontbrekende, kapotte of gescheurde pagina’s
 2. Geen vlekken en/of waterschade
 3. Geen beschreven pagina’s
 4. Geen andere significante schade
Worden de boeken beschadigd teruggezonden dan betekent dit van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Een boete van 100% van de nieuwwaarde minus de huur van het boek van het boek is dan verschuldigd. De huurder machtigt bij begin huur van de boeken WisMon om de kosten bij verzuim af te schrijven van de rekening waarmee de betaling van de boeken voldaan is.

5. Te laat inleveren van de boeken betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. De huurder machtigt bij begin huur van de boeken WisMon om de kosten bij verzuim af te schrijven van de rekening waarmee de betaling van de boeken voldaan is. Deze kosten zijn als volgt: na overschrijding van één maand zal er een maandbedrag huur worden afgeschreven. Na overschrijding van twee maanden zal het koopbedrag plus €50,00 administratiekosten, verrekend met de reeds betaalde maanden huur, van de desbetreffende boeken worden geïncasseerd waarna de boeken eigendom zullen worden van de huurder.

6. Indien de klant, na een periode de boeken gehuurd te hebben, over wil gaan tot aanschaf van de boeken, kan dit volgens de volgende voorwaarden:

 1. De reeds verstreken aantal maanden huur van de boeken, afgerond naar boven, zijn verschuldigd aan WisMon.
 2. Eventueel resterende aantal maanden huur van de boeken, afgerond naar beneden, wordt door WisMon kwijtgescholden.
 3. De boeken kunnen voor 60 % van de nieuwwaarde worden gekocht van WisMon.

7. U heeft bij deze aankoop via de website 14 dagen bedenktijd (beginnende op de dag van ontvangst) om de bestelling te annuleren conform de wet Koop op afstand. U dient de boeken dan binnen 14 dagen na ontvangst aan WisMon te retourneren. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.
Servicekosten worden niet gerestitueerd.

WisMon boekenservice – Verkoop

1. Kosten van de boekverkoop van tweedehands boeken bedraagt 60% van de nieuwprijs + eenmalig € 6,95 aan servicekosten.

2. De voortentamen- en theoriebundels van WisMon kunnen los door de klant worden aangeschaft. Servicekosten bedragen eenmalig €6,95.

3. WisMon bepaalt of de boeken worden opgestuurd per post of uitgereikt tijdens de eerste les van de cursus. Bestellingen worden alleen in zijn geheel verzonden, deelverzendingen zijn niet mogelijk.

4. U heeft bij deze aankoop via de website 14 dagen bedenktijd (beginnende op de dag van ontvangst) om de bestelling te annuleren conform de wet Koop op afstand. U dient de boeken dan binnen 14 dagen na ontvangst aan WisMon te retourneren. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.
Servicekosten worden niet gerestitueerd.

WisMon boekenservice betaling factuur

1. De factuur ontvangt u samen met de verzonden boeken. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

2. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering per e-mail. Indien na de herinnering wederom niet tijdig wordt betaald, dan zal WisMon een schriftelijke herinnering sturen. Hier wordt €10,00 aan administratie voor gerekend.

3. Wordt er na de schriftelijke herinnering niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15% van het openstaande bedrag en tenminste €40,00 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Verhuur van de Grafische Rekenmachine (GR)*

*GR TI-84 Plus met kleurenscherm, ingebouwde accu, een cd-rom met extra informatie, systeemsoftware en handleiding.

Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met de GR en deze dient in goede staat teruggestuurd te worden naar WisMon. Dit betekent:

 • Geen beschadigingen
 • Op de GR mag geen informatie opgeslagen worden
 • Geen vlekken en/of waterschade
 • Geen andere aanwijsbare schade
 • Lever de GR op tijd in, inclusief de batterijen, oplader, Cd-rom en gebruiksaanwijzing. Wordt de GR toch beschadigd teruggezonden dan betekent dit, van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Een boete van 100% van de nieuwwaarde minus de huur van de GR is dan verschuldigd. De nieuwwaarde bedraagt €107,00.

  Te laat inleveren van de GR: een maand te laat inleveren van de GR betekent dat er een boete van 15% van de nieuwwaarde is verschuldigd. Na de tweede maand wordt 100% van de nieuwwaarde plus €50,00 administratiekosten in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de reeds betaalde huur. Daarna wordt de GR beschouwd als eigendom van de huurder.

  Toepasselijk recht en geschillenregeling

  1. De overeenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de wederpartij en WisMon die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.