<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Algemene voorwaarden

Datum van ingang: 16 oktober 2023

Definities

Dienst: De niet-fysieke goederen die door WisMon, vaak in vorm van bijles, cursus of voortentamentraining aan de klant of opdrachtgever wordt geleverd.
De klant of de opdrachtgever: De partij die met WisMon een overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de overeenkomst aan WisMon verschuldigd is. Is de klant de natuurlijke persoon die zelf deelneemt aan de dienst, dan is hij tevens deelnemer onder deze voorwaarden.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een dienst van WisMon deelneemt.
Product: De elektronische of fysieke producten behorende bij diensten van WisMon, die door WisMon aan de klant of opdrachtgever worden geleverd.
Opdracht: De schriftelijke afspraken tussen WisMon en de opdrachtgever.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen WisMon en de klant of de opdrachtgever waarin WisMon zich verplicht aan één of meer deelnemers of opdrachtgever één of meer diensten of producten te leveren tegen betaling door de klant of opdrachtgever.
Inschrijfgeld: Het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende dienst.
Cursusgeld: Het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende cursus.
Voorwaarden: Deze inschrijf- en productvoorwaarden van WisMon.

Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen WisMon en klant/opdrachtgever gesloten overeenkomst en door WisMon verstrekte offertes. Deze voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen WisMon en klant/opdrachtgever zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen WisMon en die klant/opdrachtgever, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

3. WisMon is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen prijzen, data of andere informatie van diensten en producten verkeerd is weergegeven op de website van WisMon. WisMon is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden cursussen en voortentamentrainingen

1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving bij WisMon en de aanvaarding daarvan door WisMon. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving bij WisMon.

2a. In geval van niet of niet-tijdige betaling is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant op te schorten en eventueel te ontbinden. Bij niet-tijdige ontvangst van de betaling wordt geen toegang verleend tot de cursus.

2b. In geval van eerdere betalingsproblematiek of andere zwaarwegende zaken behoudt WisMon het recht om een inschrijving voor een cursus te weigeren. De betreffende klant wordt hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld en reeds gedane betalingen worden terstond teruggestort.

3. Deelnemers worden geplaatst in volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld of de betalingsgarantie.

4. De diensten van WisMon dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

5.U heeft bij deze aankoop via de website 14 dagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursus nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd. Na start van de cursus is er geen mogelijkheid om een beroep te doen op het hierboven genoemde herroepingsrecht.

6. Bij inschrijving gaat de klant ermee akkoord dat er periodiek een nieuwsbrief kan worden gestuurd tijdens de cursusperiode. Deze nieuwsbrief is puur informatief voor onze cursisten. De klant kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven.

Betalingsvoorwaarden cursussen en voortentamentrainingen per factuur

1. Zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst tussen WisMon en de klant, zal WisMon een factuur sturen. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering (per email). Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent, van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, sturen wij nog eens 14 dagen later een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Betalingsvoorwaarden cursussen per eenmalige machtiging/automatische incasso in termijnen

1. De klant kan ervoor kiezen om WisMon te machtigen het verschuldigde bedrag (indien gewenst in termijnen) te incasseren van een door de klant opgegeven rekening. Het minimale totaalbedrag dat in termijnen betaald danwel geïncasseerd kan worden is € 500,-.

2.1 Aan het betalen in termijnen zijn kosten verbonden. Per termijn wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

2.2 Bij het betalen middels eenmalige machtiging of in termijnen betaalt de klant altijd een aanbetaling van € 150,-.

3. De eerste termijnbetaling wordt afgeschreven in de week van de cursusstart. De overige betalingen worden in de drie maanden hierop volgend afgeschreven. Voor de zomercursus worden de termijnen in de eerste week van juni en de eerste week van juli afgeschreven.

De module natuurkunde voor piloten, de basiscursus wiskunde en de voortentamentrainingen kunnen niet in termijnen betaald worden.

4a. Doorlopende SEPA machtiging: Bij de keuze van betalingsmethode automatische incasso in termijnen geeft u toestemming aan:

WisMon (incassant ID: NL26ZZZ535524310000) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WisMon. U  machtigt WisMon hiervoor middels de gemaakte iDeal betaling. De rekeninghouder dient in dit geval akkoord te gaan met de inschrijving.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. WisMon kan het rekeningnummer waarvan geïncasseerd wordt, niet wijzigen.

4b. Eenmalige SEPA machtiging: Bij de keuze van betalingsmethode eenmalige machtiging geeft u toestemming aan:

WisMon (incassant ID: NL26ZZZ535524310000) om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WisMon. U  machtigt WisMon hiervoor middels de gemaakte iDeal betaling. De rekeninghouder dient in dit geval akkoord te gaan met de inschrijving.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. WisMon kan het rekeningnummer waarvan geïncasseerd wordt niet wijzigen.

5. Indien de inschrijving geschiedt na verstrijking van de eerste termijn, zal ongeveer 15 dagen later de eerste termijn worden geïncasseerd. Indien ook deze datum reeds is verstreken zal bij de tweede termijn de eerste termijn ook worden geïncasseerd.

6. Na het verstrijken van de tweede termijn is het niet meer mogelijk om in termijnen te betalen.

7. De klant is verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om te kunnen incasseren. Kan niet worden afgeschreven dan zal WisMon ongeveer een week na de mislukte incasso een her-incasso uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent, van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, sturen wij nog eens 14 dagen later een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

8. Indien de klant wegens tijdig annuleren een lager bedrag verschuldigd is zal WisMon dit lagere bedrag in hetzelfde aantal termijnen van de rekening van de klant incasseren. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij incasso van het volledige bedrag.

Annulering cursus en/of voortentamentraining door de klant

1. De klant heeft de mogelijkheid om de cursus te annuleren. Bij annuleren worden de volgende annuleringskosten gehanteerd:

Termijn Tarief
14 dagen na inschrijving (herroepingsrecht) 100% van de cursusprijs wordt teruggestort
Annuleren tot twee maanden voor start cursus 10% van de cursusprijs
Annuleren tussen twee maanden en één maand voor start cursus 20% van de cursusprijs
Annuleren tussen één maand en twee weken voor start cursus 30% van de cursusprijs
Annuleren binnen twee weken voor start cursus 50% van de cursusprijs als opstartkosten
Tussentijdse annulering (Na start cursus) 50% van de cursusprijs als opstartkosten plus betaling verstreken lessen, ongeacht of de deelnemer aanwezig was.

Restitutie vindt in beginsel plaats binnen 4 weken op de bij WisMon bekende bankrekening.

2. De klant dient het annuleringsverzoek voorzien van alle relevante persoons- en cursusgegevens te richten aan de administratie van WisMon. De ontvangstdatum van WisMon geldt als de datum van het verzoek.

WisMon is niet aansprakelijk voor verkeerd ingeschatte studielast en/of wijzigingen in studie.

3. U heeft bij deze aankoop via de website 14 werkdagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursus nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.

Omzetting cursus en/of voortentamentraining op verzoek van de klant

1. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de cursus op een later moment te volgen. Bij omzetten van de cursus binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien de klant gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wil annuleren, dan worden de annuleringskosten conform de annuleringsvoorwaarden berekend. Hierbij wordt het moment van aanvragen van de omzetting t.o.v. de oorspronkelijke cursusstart als uitgangspunt genomen.

2. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de voortentamentraining, basiscursus wiskunde of module natuurkunde voor piloten op een later moment te volgen. Bij omzetten van deze korte cursussen binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag wordt een bedrag van € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien de klant gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wil annuleren, dan worden de annuleringskosten conform de annuleringsvoorwaarden berekend. Hierbij wordt het moment van aanvragen van de omzetting t.o.v. de oorspronkelijke cursusstart als uitgangspunt genomen.

Omzetting van de cursus na start van de cursus

1. Op verzoek van de cursist kan in overleg besloten worden om de cursus op een later moment te volgen. Bij omzetten van de cursus wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien de cursist gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wil annuleren, dan worden de annuleringskosten conform de annuleringsvoorwaarden berekend. Hierbij wordt het moment van aanvragen van de omzetting t.o.v. de oorspronkelijke cursusstart als uitgangspunt genomen.

Een dergelijke omzetting is alleen mogelijk tijdens les 1 t/m 6 van de cursus. Na les 6 gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

2. Op verzoek van de cursist kan in overleg besloten worden om de cursus op een later moment te volgen. Bij omzetten van de cursus wordt een bedrag van € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt alleen voor de korte cursussen, namelijk de voortentamentraining, de basiscursus wiskunde en de module natuurkunde voor piloten.

Indien de cursist gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wil annuleren, dan worden de annuleringskosten conform de annuleringsvoorwaarden berekend. Hierbij wordt het moment van aanvragen van de omzetting t.o.v. de oorspronkelijke cursusstart als uitgangspunt genomen.

Een dergelijke omzetting is alleen mogelijk tijdens les 1. Na les 1 gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

Annulering cursus en/of voortentamentraining door WisMon

1. WisMon behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor een cursus of voortentamentraining zonder opgave van redenen te weigeren alsook om in geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus af te gelasten, dan wel groepen samen te voegen en de leslocatie te wijzigen. WisMon zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

2. Het afgelasten of wijzigen van een cursus of voortentamentraining door WisMon kan plaatsvinden tot uiterlijk drie werkdagen voor de geplande aanvang daarvan. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan volledig aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekening. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst door WisMon van deze gegevens.

Inhoud cursus of voortentamentraining

1. Het programma van een cursus of voortentamentraining en de kennis die wordt getoetst in de Voortentamens staan beschreven op de website van WisMon. WisMon behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het cursus- of trainingsprogramma aan te brengen. WisMon zal de klant in geval van substantiële wijzigingen tijdig op de hoogte stellen.

2. WisMon is gerechtigd maar niet verplicht om het kennisniveau van de klant te toetsen om na te gaan of dit aansluit bij de cursus of voortentamentraining. Als WisMon constateert dat de voorkennis van de klant onvoldoende is heeft WisMon het recht om de klant niet toe te laten.
WisMon is nimmer verantwoordelijk voor inschrijvingen voor cursussen of voortentamentrainingen op een te hoog of een te laag niveau, of bij een verkeerd ingeschatte studielast door de klant.

3. Verplaatsing is alleen mogelijk bij een onjuist schriftelijk advies van WisMon.

4. Bij lesuitval door ziekte van een docent zal een vervangende les worden ingepland. De klant heeft geen recht op restitutie.

5. Het intellectueel eigendomsrecht op de werken, of onderdelen daarvan, die WisMon ter beschikking stelt tijdens een cursus en/of voortentamentraining blijft bij WisMon. Het verspreiden van werk van WisMon is hierbij strafbaar.

6. De cursist heeft voor de duur van de cursus recht op toegang tot het digitale lesmateriaal. Indien de cursist na de cursusperiode deze toegang voor de duur van de daaropvolgende cursusperiode wenst te verlengen, dan kan de cursist deze toegang via de webshop aanschaffen. De kosten hiervoor zijn € 25,-. Verlengingskosten gelden voor één vak. Alleen cursisten die een volledige cursus hebben gevolgd, kunnen Teams verlengen. Verlengen kan ook voor de basiscursus wiskunde. Voor cursisten die een voortentamentraining hebben gevolgd is het niet mogelijk om verlenging aan te vragen.

7. Bij aanschaf van een voortentamenbundel kan de klant maximaal een jaar toegang krijgen tot de digitale uitwerkingen van de bundel. Deze toegang kan niet verlengd worden. WisMon is niet verplicht om de bundel dan wel de uitwerkingen up-to-date te houden.

Acties en korting

1. Kortingscodes zijn eenmalig geldig voor één volledige cursus bij directe betaling van het volledige cursusbedrag. De kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld en niet geldig op reeds gemaakte boekingen of in combinatie met andere acties.

2. Medewerkers en freelance medewerkers van Wismon kunnen korting krijgen op voortentamentrainingen en deficiëntiecursussen van WisMon.

3. De korting bedraagt € 25,- op de prijs van een voortentamentraining en € 50,- op de prijs van een cursus.

4. Om gebruik te kunnen maken van deze personeelskorting dient de (freelance) medewerker voor inschrijving een mail te sturen naar info@wismon.nl om kenbaar te maken dat men gebruik wil maken van de personeelskorting.

5. Na ontvangst van de mail zal de (freelance) medewerker een kortingscode ontvangen die gebruikt kan worden bij het inschrijven voor de training of cursus.

Inzage Pilotenmodule

1. Gedurende tien werkdagen na bekendmaking van het cijfer kan de cursist per e-mail aan WisMon een verzoek tot inzage indienen. Deze inzage is op een vooraf vastgesteld moment op locatie in Utrecht.

2. In de zomerperiode kan er geen inzage plaatsvinden. Inzage van een examen gemaakt in juli of augustus wordt in de opvolgende maand september georganiseerd.

3. Gedurende de inzage kan de cursist kennisnemen van vragen en opdrachten van het examen, alsmede de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

4. Tijdens inzage kan niet inhoudelijk over de normering van het examen worden gediscussieerd.

5. Het is niet toegestaan het beoordeeld werk te kopiëren, te scannen, te fotograferen of anderszins te vermenigvuldigen.

6. Het examenwerk kan alleen worden ingezien door de cursist zelf. U dient zich te legitimeren met een geldige identiteitskaart.

Herkansing Pilotenmodule

1. Herkansing is éénmaal mogelijk en enkel tijdens de tentamendatum van de daaropvolgende cursus.

2. De cursist dient uiterlijk een maand na ontvangst van het resultaat van het examen per e-mail aan WisMon door te geven gebruik te willen maken van de herkansing.

3. De cursist heeft de mogelijkheid om de cursus nogmaals te volgen. De cursist kan een maand na ontvangst van het resultaat een plaats bij de volgende cursus reserveren. De cursist ontvangt een korting van € 25,- op de volledige prijs van de cursus.

4. De cursist heeft tot drie weken voor start van de volgende cursus natuurkunde voor piloten de mogelijkheid om de inschrijving voor de volledige cursus kosteloos te annuleren en/of om te zetten naar enkel een herkansing van de toets.

5. De cursist heeft tot drie weken voor start van de volgende cursus natuurkunde voor piloten de mogelijkheid om de inschrijving voor de herkansing om te zetten naar een inschrijving voor het volgen van de volledige cursus, mits er plaatsen beschikbaar zijn.

6. Kosten voor de herkansing van het examen bedragen € 50,-, te betalen middels een factuur.

Maatwerktrajecten

1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving bij WisMon door middel van een inschrijfformulier en de aanvaarding daarvan door WisMon. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving bij WisMon.

2. Alle lessen die voortkomen uit een aanvraag/opdracht bij WisMon zullen altijd door WisMon gefactureerd worden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

3. De diensten van WisMon dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

4. Lessen voor een maatwerktraject kunnen worden verplaatst of afgezegd als er 24 uur vooraf wordt gebeld. Bij latere afmeldingen wordt de les volledig in rekening gebracht.

5. In geval van te laat komen van de leerling, wordt toch de volledige les in rekening gebracht.

6. De maatwerkdocent neemt (telefonisch) contact op met de leerling waarbij een intakegesprek wordt ingepland. De duur van de intake is 30 minuten en zal niet bij de leerling in rekening worden gebracht.

7. WisMon behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door WisMon worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.

8. Voor maatwerklessen aan huis kan reistijd in rekening gebracht worden. Vanaf een afstand van 5 km wordt de reistijd berekend, met een maximum reistijd van 2 uur (1 uur heenweg, 1 uur terugweg). De reistijd wordt berekend volgens de snelste route op 9292.nl. De kosten voor de reistijd bedragen € 8,- per uur.

9. Bij inschrijving gaat de klant ermee akkoord dat er periodiek een nieuwsbrief kan worden gestuurd. De klant kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven.

Betalingsvoorwaarden bij betaling bij start maatwerktraject

1. Indien de klant er voor kiest om het verschuldigde bedrag bij start te voldoen zal de klant op het volledige bedrag een korting van 5 % doen krijgen. Voor aanvang van het maatwerktraject ontvangt de klant een offerte voor betaling van het gehele maatwerktraject. Indien de klant hierop akkoord geeft ontvangt deze een factuur van WisMon. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij de klant een herinnering (per e-mail).

2. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

3. Wanneer het maatwerktraject reeds van start is gegaan bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting, zal WisMon de vordering ter incasso voor het verschuldigde bedrag uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht bij de klant.

Betalingsvoorwaarden maatwerktraject per automatische incasso

1. Aan het begin van de maand ontvangt u een factuur van de gevolgde lessen van de afgelopen maand. Rond de 25e van de maand zal WisMon het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening doen afschrijven.

2. De klant is verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om te kunnen incasseren. Kan niet worden afgeschreven, dan zal WisMon ongeveer een week na het mislukte incasso een her-incasso uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Indien het her-incasso ook niet kan worden afgeschreven, betekent dit van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. WisMon stuurt een herinnering per e-mail. Als het openstaande bedrag 14 dagen na deze herinnering niet op de rekening van WisMon is bijgeschreven, zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

3. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

Betalingsvoorwaarden maatwerktraject per factuur

1. Aan het begin van de maand ontvangt u een factuur van de gevolgde lessen van de afgelopen maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering (per e-mail). Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, sturen wij nog eens 14 dagen later een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

2. Indien u ervoor kiest om het bedrag zelf over te maken rekenen we daar per factuur € 5,- administratiekosten voor. De administratiekosten zullen vanaf de eerste maatwerkfactuur in rekening worden gebracht.

3. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is WisMon gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

Annulering maatwerktraject door de klant

1. De klant kan de inschrijving vóór aanvang en gedurende het maatwerktraject kosteloos annuleren of stopzetten indien gekozen is voor maandelijkse betaling per factuur of per automatische incasso.

2. Bij betaling bij start kan de inschrijving vóór aanvang van een maatwerktraject kosteloos geannuleerd worden door de klant. Bij het voortijdig afbreken van het maatwerktraject is de klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd en kan geen restitutie van de voldane betaling plaatsvinden.

Annulering maatwerktraject door WisMon

1. WisMon behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor een maatwerktraject zonder opgave van redenen te weigeren.

2. WisMon behoudt zich het recht voor om een maatwerktraject voortijdig af te gelasten wanneer er geen geschikte docent meer is om het maatwerktraject af te ronden. Indien de klant reeds vooraf betaald heeft, zal WisMon het resterende bedrag voor de openstaande lessen aan de klant terugbetalen op een door de klant opgegeven bankrekening. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst door WisMon van deze gegevens.

WisMon boekenservice – Verhuur

1. Kosten van de boekenverhuur bedraagt per maand ongeveer 12% van de nieuwprijs + eenmalig € 7,58 aan servicekosten. Dit zijn de kosten om de boekenpakketten klaar te maken en indien nodig naar de huurder toe te sturen.
De verzendkosten voor het retour zenden van de boeken zijn voor rekening van de huurder.

2. WisMon bepaalt of de boeken worden opgestuurd per post of uitgereikt tijdens de eerste les van de cursus. Bestellingen worden alleen in zijn geheel verzonden, deelverzendingen zijn niet mogelijk.

3. De minimale huurperiode is twee maanden.

4. Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met de boeken en ze dienen in goede staat teruggestuurd te worden naar WisMon. Dit betekent:

 1. Geen ontbrekende, kapotte of gescheurde pagina’s
 2. Geen vlekken en/of waterschade
 3. Geen beschreven pagina’s
 4. Geen andere significante schade

Worden de boeken beschadigd teruggezonden dan betekent dit van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Een boete van 100% van de nieuwwaarde minus de huur van het boek van het boek is dan verschuldigd. De huurder machtigt WisMon bij begin van de huur van de boeken om de kosten bij verzuim af te schrijven van de rekening waarmee de betaling van de boeken voldaan is.

5. Te laat inleveren van de boeken betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. De huurder machtigt bij begin huur van de boeken WisMon om de kosten bij verzuim af te schrijven van de rekening waarmee de betaling van de boeken voldaan is. Deze kosten zijn als volgt: na overschrijding van één maand zal er een maandbedrag huur worden afgeschreven. Na overschrijding van twee maanden zal het koopbedrag plus € 50,00 administratiekosten, verrekend met de reeds betaalde maanden huur, van de desbetreffende boeken worden geïncasseerd waarna de boeken eigendom zullen worden van de huurder.

6. Indien de klant, na een periode de boeken gehuurd te hebben, over wil gaan tot aanschaf van de boeken, kan dit volgens de volgende voorwaarden:

 1. De reeds verstreken aantal maanden huur van de boeken, afgerond naar boven, zijn verschuldigd aan WisMon.
 2. Eventueel resterende aantal maanden huur van de boeken, afgerond naar beneden, wordt door WisMon kwijtgescholden.
 3. De boeken kunnen voor 60 % van de nieuwwaarde worden gekocht van WisMon.

7. U heeft bij deze aankoop via de website 14 dagen bedenktijd (beginnende op de dag van ontvangst) om de bestelling te annuleren conform de wet Koop op afstand. U dient de boeken dan binnen 14 dagen na ontvangst aan WisMon te retourneren. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd. De verzendkosten voor het retour zenden van de boeken zijn voor rekening van de huurder.

WisMon boekenservice – Verkoop

1. Kosten van de boekverkoop van tweedehands boeken bedraagt 75 % van de nieuwprijs + eenmalig € 7,58 aan servicekosten.

2. De voortentamen- en theoriebundels van WisMon kunnen los door de klant worden aangeschaft. Servicekosten bedragen eenmalig € 7,58 incl. BTW.

3. WisMon bepaalt of de boeken worden opgestuurd per post of uitgereikt tijdens de eerste les van de cursus. Bestellingen worden alleen in zijn geheel verzonden, deelverzendingen zijn niet mogelijk.

4. U heeft bij deze aankoop via de website 14 dagen bedenktijd (beginnende op de dag van ontvangst) om de bestelling te annuleren conform de wet Koop op afstand. U dient de boeken dan binnen 14 dagen na ontvangst aan WisMon te retourneren. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd. De servicekosten worden niet gerestitueerd. De verzendkosten voor het retour zenden van de boeken zijn voor rekening van de koper.

5. Koopboeken worden niet door WisMon terug gekocht.

6. Koopboeken zijn altijd tweedehands boeken. WisMon verkoopt nooit nieuwe boeken.

WisMon boekenservice betaling factuur

1. De factuur ontvangt u samen met de verzonden boeken. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

2. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering per e-mail. Indien na de herinnering wederom niet tijdig wordt betaald, dan zal WisMon een schriftelijke herinnering sturen. Hier wordt € 10,- aan administratie voor gerekend.

3. Wordt er na de schriftelijke herinnering niet betaald, dan zal WisMon de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 40,- aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven

1. Onder diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven worden de volgende diensten verstaan:
a. Cursussen
b. Gastlessen
c. Trainingen
d. Workshops
e. Leveren van leermiddelen
f. Lesmateriaal
g. Licenties webproducten

2. Daar waar er in deze algemene voorwaarden diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven wordt genoemd betreft de bovenstaande genoemde diensten bij punt 1.

3. De overeenkomst komt tot stand door akkoord met deze voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en WisMon ondertekende opdrachtbevestiging en/of offerte.

4. Opdrachtbevestigingen en/of offertes van WisMon zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.

5. Alle opdrachtbevestigingen en/of offertes van WisMon zijn vrijblijvend, tenzij in de opdrachtbevestiging en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan een opdrachtbevestiging en/of offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de opdrachtbevestiging en/of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

6. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door WisMon, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door WisMon aan de opdrachtgever.

7. WisMon kan niet aan haar opdrachtbevestigingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de opdrachtbevestigingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

8. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door WisMon uitgebrachte opdrachtbevestiging en/of offerte. Indien de opdrachtbevestiging en/of offerte niet op enigerlei wijze door de opdrachtgever wordt bevestigd en WisMon toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van de opdrachtgever, dan zal de inhoud van de opdrachtbevestiging en/of offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

Uitvoering van diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven

1. WisMon neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

2. WisMon neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3. WisMon heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren.

Wijziging van diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven

1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door WisMon niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan WisMon worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, WisMon haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. WisMon zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan WisMon ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Veranderingen die in reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen oplevertijd door WisMon wordt overschreden.

Medewerking opdrachtgever van diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven

1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan WisMon die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig die gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is WisMon bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4. Indien en voor zover WisMon daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op haar locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met de nodige faciliteiten om de opdracht uit te kunnen voeren, aan.

5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van medewerkers, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor WisMon, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Tarieven van diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven

1. Na totstandkoming en tekening van de overeenkomst staan de tarieven vast en zijn tariefwijzigingen door opdrachtgever niet meer mogelijk.

2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen, prijzen en/of wijzigingen van overheidswege) een wijziging ondergaan, dan is WisMon gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Betalingsvoorwaarden van diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door WisMon aan te geven wijze tenzij anders overeengekomen. Betaling geschiedt in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

3. WisMon kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan WisMon de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is WisMon gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Annuleringvoorwaarden van diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven

1. Ontbinding van de overeenkomst kan geschieden tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht.

2. Bij ontbinding van de overeenkomst tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht worden er annuleringskosten van 15% met een minimum van € 50,- in rekening gebracht.

3. Ontbinden van de overeenkomst binnen 30 dagen voor aanvang van de opdracht is niet mogelijk. Er staat dan een volledige betalingsverplichting.

Leveringsvoorwaarden van diensten in opdracht van onderwijsinstellingen en/of bedrijven

1. Voor het leveren van producten wordt gebruik gemaakt van een derde partij.

2. WisMon is niet aansprakelijk voor de levering, garantie en retourzendingen van het geleverde product door een derde partij.

3. Exclusief in de opdracht wordt aan de opdrachtgever vermeldt om welke leverancier dit gaat. Er wordt hier verwezen naar de leverings- en garantievoorwaarden van deze derde partij.

Abonnements- en betalingsvoorwaarden Licenties

Deze voorwaarden hebben betrekking op de volgende webproducten van WisMon:

 • Leapo, het lesportaal van WisMon
 • Cospaces
 • TeachVR
 1. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Abonnee een volledig ingevulde elektronische aanmelding heeft ingevuld op de website van één van de webproducten van WisMon.
 2. Na elektronische aanmelding worden eventuele Logincodes direct per e-mail verstrekt en ontvangt de abonnee binnen 5 werkdagen een factuur.
 3. WisMon heeft het recht een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst niet te accepteren indien daarvoor redelijke gronden bestaan. WisMon zal de Abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 4. Tenzij anders beschreven in de Overeenkomst, worden de Webproducten van WisMon verstrekt voor de duur van 1 jaar vanaf het moment dat WisMon de Login verstrekt zoals bedoeld in artikel 2. Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegging moet uiterlijk 1 maand voordat het abonnement vernieuwd wordt door WisMon ontvangen zijn, anders wordt het abonnement automatisch vernieuwd met 1 jaar. Opzegging kan via e-mail (leapo@wismon.nl) of brief (Lucasbolwerk 15, 3512 EH Utrecht).
 5. WisMon is gerechtigd de Abonnementsovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie van de betaalde abonnementskosten verplicht te zijn, indien blijkt dat de Abonnee het gebruiksrecht in strijd met de Abonnementsovereenkomst gebruikt, dan wel indien de Abonnee anderszins toerekenbaar tekortschiet in nakoming van zijn verplichtingen, of WisMon in redelijkheid mag aannemen dat Abonnee zijn verplichtingen niet nakomt.
 6. De Abonnee dient de volledige abonnementsprijs binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Abonnementsovereenkomst te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de betaling van de abonnementsprijs niet binnen de gestelde termijn is voldaan wordt dit door WisMon opgevat als een keuze voor ontbinding van de Abonnementsovereenkomst. De inlogaccounts behorende bij de Abonnee worden geblokkeerd en de Abonnementsovereenkomst wordt ontbonden.
 7. De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst ontbinden binnen 7 dagen nadat deze is gesloten, mits er nog niet is betaald. Door de abonnementsprijs te betalen geeft de Abonnee aan dat hij definitief gebonden wenst te zijn aan de Abonnementsovereenkomst.
 8. Indien de Abonnee kiest voor ontbinding, vervalt zijn betalingsverplichting. De keuze voor ontbinding zal per Webproduct slechts éénmaal aan de Abonnee worden verleend. Indien een Abonnee, na te hebben gekozen voor ontbinding, binnen de door hem in eerste instantie gekozen contractsperiode nogmaals hetzelfde Webproduct aanvraagt, geldt dat als een keuze voor voortzetting. Zodra de Abonnee dan alsnog aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt hem weer toegang verschaft tot het Webproduct. Het abonnementsgeld wordt niet verminderd met de periode dat, ten gevolge van de niet-betaling, het Webproduct niet is geleverd.
 9. De wijze van betaling zal geschieden via de betaalmethode die bij de internetkassa door de Abonnee is gekozen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen WisMon en de Abonnee.
 10. Gebruik van een Webproduct is uitsluitend toegestaan door personen die behoren tot de in de aanmelding vermeldde school, instelling of privé huishouding.
 11. De Abonnee zal de inloggegevens alleen aan de daartoe bevoegde gebruikers communiceren en deze voor het overige strikt geheim houden.
 12. De Abonnee zal daarbij steeds de vereiste zorg betrachten dat de door WisMon beschikbaar gestelde inloggegevens niet op wat voor manier dan ook ter kennis komen van onbevoegde derden. Minimaal vereist voor deze zorg is in ieder geval dat de Abonnee aan diens gebruikers duidelijk maakt dat het niet is toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Tevens is de Abonnee verplicht alle medewerking aan WisMon te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden gevergd ten behoeve van het opsporen dan wel sanctioneren van gebruikers die zich niet aan de regels houden.
 13. De Abonnee en diens gebruikers verkrijgen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het Webproduct. Daarbij wordt expliciet geen toestemming verleend om het Webproduct aan derden openbaar te maken, dan wel om het webproduct te verveelvoudigen anders dan ten behoeve van het normale, geautoriseerde gebruik door Abonnee zelf en diens gebruikers.
 14. WisMon is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de inhoud en verschijningsvorm van haar Webproducten te wijzigen. Hierbij stelt WisMon zich tot doel om naar haar inzicht de gebruikerservaring te verbeteren.
 15. De Abonnee wordt geacht ervan op de hoogte te zijn dat hij in het bezit van computer- en randapparatuur en programmatuur dient te zijn om gebruik te kunnen maken van het Webproduct.
 16. De Abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van het Webproduct dat onrechtmatig is of schadelijk voor de belangen van WisMon, leveranciers, serviceproviders of andere gebruikers van WisMon. In het bijzonder zal de Abonnee het Webproduct niet gebruiken op een wijze die WisMon of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van de Webproducten van WisMon op negatieve wijze kunnen beïnvloeden.
 17. Het is de Abonnee en zijn Gebruikers niet toegestaan vergelijkingen tussen het Webproduct van WisMon en andere producten te publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WisMon.
 18. WisMon zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar Webproducten zo groot mogelijk te laten zijn WisMon kan echter niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden. Wanneer een storing zich voordoet, zal WisMon zich uiterst inspannen deze te (doen) verhelpen.
 19. Indien een storing het gevolg is van een probleem in de dienstverlening van een telecommunicatiebedrijf (zoals internetaanbieders, hostingbedrijven, e.d.), zal WisMon zich inspannen het telecommunicatiebedrijf ertoe te bewegen de problemen zo snel en zo goed mogelijk te verhelpen. Zo nodig en indien mogelijk, zal zij overstappen op een andere dienstverlener. WisMon kan echter niet worden aangesproken voor situaties die zijn ontstaan ten gevolge van onvoorzienbare wanprestaties van telecommunicatiebedrijven.
 20. WisMon behoudt zich het recht voor om onderhoud te verrichten aan haar Webproducten waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn. WisMon zal zich inspannen deze periodes zo in te plannen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de Abonnee en diens Gebruikers. Toch kan het zijn dat de Abonnee enige hinder zal moeten dulden.
 21. WisMon zal haar Webproducten met zorg onderhouden en beveiligen, een en ander binnen de grenzen van hetgeen naar de stand der techniek redelijkerwijs kan worden gevergd.
 22. WisMon kan niet garanderen dat er bij het gebruik van het Webproduct op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de Abonnee. Het risico van schadelijke programma’s van derden (zoals virussen, Trojans, e.d.) die buiten de wil en wetenschap van WisMon via het internet worden verspreid, kan namelijk niet door WisMon worden uitgebannen. Daarbij is de Abonnee zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van zijn hardware en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.
 23. WisMon zal haar Webproducten met zorg ontwikkelen en testen. WisMon kan echter niet garanderen dat haar Webproducten geheel foutloos zijn of zonder onderbrekingen zullen werken.
 24. WisMon verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op de wijze zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring.

Intellectueel Eigendom

1. WisMon behoudt alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door WisMon verstrekt zijn.

3. Het intellectueel eigendomsrecht op de werken, of onderdelen daarvan, die WisMon ter beschikking stelt tijdens een cursus en/of voortentamentraining blijft bij WisMon. Het verspreiden van werk van WisMon is hierbij strafbaar.

Klachten

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant een klacht over een dienst binnen tien werkdagen na levering daarvan door WisMon schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht aan WisMon mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WisMon vervalt.

2. Na ontvangst van de klacht stuurt WisMon de klant een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door WisMon wordt vermeld.

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden door WisMon strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van cursus– en administratieve doeleinden.

2. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Vertrouwelijk is als de deelnemer dit heeft aangegeven of als uit de informatie blijkt dat het hier om vertrouwelijke informatie gaat.

3. WisMon verwerkt de informatie die door klanten en/of deelnemers wordt versterkt volgens haar Privacy Beleid. Ieder die bij WisMon werkt is gebonden aan dit Privacy Beleid en houdt zich hieraan.

Aansprakelijkheid WisMon

1. De totale aansprakelijkheid van WisMon wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering een training of cursus is beperkt tot vergoeding van directe schade per gebeurtenis tot maximaal de hoogte van de door de klant betaalde vergoeding aan WisMon en de direct daarmee verbonden kosten. De vergoeding van deze laatste kosten, zoals reiskosten, is op een maximum gesteld van € 150,-. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

2. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die de klant heeft gemaakt om de prestatie van WisMon aan de overeenkomst te laten beantwoorden
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

3. Aansprakelijkheid van WisMon voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan omschreven in artikel 8 lid 2 is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van WisMon of door haar ingeschakelde derden.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. De overeenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de wederpartij en WisMon die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Contactgegevens

WisMon BV

Lucasbolwerk 15, 3512 EH Utrecht, Netherlands
T 030-237 2100

E info@wismon.nl

Bedrijfsgegevens
BTW NL865193745B01

KvK 90046501

Rekeningnr NL47RABO0127973249