<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Wetenschap- & Techniekonderwijs

Steeds meer basisscholen willen graag wetenschap en techniek (STEAM) duurzaam opnemen in hun curriculum. Maar hoe doe je dat en wat vraagt dit voor de professionele bekwaamheid van de betrokken leerkrachten?

Veel basisscholen in Nederland willen wetenschap & technologie een plek geven in hun onderwijs. Het merendeel kiest hierbij voor de bekende kapstok van de 21e-eeuwse vaardighedenSommige scholen vullen dit thema in met de STEAMbenadering, waarbij óók aandacht wordt gevraagd voor ontwerp, kunst en toegepaste wiskunde. De achterliggende gedachte is vergelijkbaar: samen onderzoekend en ontwerpend leren, inzetten van kennis & vaardigheden en het benutten van de diverse talenten van leerlingen. Nieuwsgierigheid en creativiteit vormen daarbij het uitgangspunt van het leerproces.  

Om aan de slag te gaan met Wetenschap & Techniek (STEAM) hoef je als leraar niet technisch aangelegd te zijn. Met onze praktische aanpak zul je ervaren dat je al snel aan de slag kunt gaan met W&T. Door het gebruik van alledaagse middelen die op school aanwezig zijn, of door het inzetten van goed doordachte innovatieve leermiddelen, verlagen wij de drempel. Werken met W&T vraagt van leraren wel een coachende rolWisMon biedt hier uitgebreid aandacht en begeleiding in aan.  

WisMon heeftin samenwerking met scholen en leerkrachten, een bestendige aanpak voor het primair onderwijs ontwikkeld. Middels een doorlopende lijn van onderbouw tot bovenbouw geven we Wetenschap & Techniek een structurele plek in het curriculum De aanpak bestaat uit drie modules die de school met ons doorloopt in 1 tot 1,5 jaar 

 

De W&T Quickscan - hoe staat jouw school ervoor?

De W&T Quickscan is bedoeld om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken rondom wetenschap- en technologieonderwijs bij jou op school. De vragen hebben betrekking op de missie en visie van de school, de onderwijspraktijk en de faciliteiten die er op dit moment zijn om W&T-onderwijs mogelijk te maken. Op basis van deze Quickscan kunnen we gezamenlijk acties vaststellen om W&T structureel in het curriculum te integreren.

De Quickscan is onder andere gebaseerd op de W&T Quickscan van SLO en aangevuld met onze ruime praktijkervaring. We gebruiken de W&T Quickscan als input voor module 1 van het traject hierboven. Het is ook mogelijk om alleen de W&T Quickscan onder begeleiding uit te voeren, zodat je samen met je team in gesprek kunt gaan over de stand van zaken binnen je school.

Wil jij inzicht krijgen in de huidige situatie bij jou op school?

Onze collega Marcella helpt je graag, om contact op te nemen kun je een mail sturen naar marcella@wismon.nl.

De modules

1: W&T vormgeven

W&T vormgeven bij jou op school; hoe doe je dat?

  • Training 1: W&T wat, waarom en hoe?
  • Training 2: de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren
  • Training 3: train de trainer

2: W&T in de klas

W&T in de klas

  • Casus 1: virtual reality
  • Casus 2: de 3D-printer als inspirator voor W&T
  • Casus 3: coderen, robotica en programmeren

3: Inbedding W&T

Inbedding W&T in curriculum

  • Praktijkbegeleiding 1: werksessies met onder-, midden- en bovenbouw
  • Praktijkbegeleiding 2: coaching on the job

Module 1

W&T vormgeven bij jou op school; hoe doe je dat?

Steeds meer scholen willen graag wetenschap en techniek opnemen in hun curriculum. Door gebrek aan tijd en expertise weten ze niet altijd hoe. Tijdens deze eerste stap krijgen leerkrachten de mogelijkheid om hun kennisbasis flink uit te breiden aan de hand van theoretische verdieping en inspirerende praktijkvoorbeelden van wetenschap- en techniekonderwijs. In een reeks van drie opeenvolgende trainingen geven we leerkrachten theoretische en praktische handvatten om wetenschap- en techniekonderwijs bij hen op school vorm te kunnen geven. Als input voor deze bijeenkomsten wordt de W&T Quickscan: Stand van zaken W&T onderwijs op uw school gebruikt.

Training 1 – Wetenschap & Techniek: Wat, Waarom, Hoe
In de eerste bijeenkomst praten we met de leerkrachten over de kern van wetenschap- en techniekonderwijs. We reiken inspirerende voorbeelden aan van lessen, werkvormen, activiteiten, thema’s en technologieën die reeds gebruikt worden op andere scholen en die een vast onderdeel kunnen zijn van het curriculum.

 

Bovenstaande afbeelding is een bewerking van het schema van SLO

Training 2 – De didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend Leren
Een belangrijk onderdeel van wetenschap- en techniekonderwijs is de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. In deze tweede bijeenkomst bieden we leerkrachten theoretische verdieping en praktische handvatten voor het doorlopen van de verschillende stappen in een onderzoeks- of ontwerpcyclus. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren stimuleert leerlingen om zelf richting te geven aan hun eigen leerproces en vanuit nieuwsgierigheid de wereld om zich heen te verkennen, te begrijpen en mede vorm te geven. Het werken met deze didactiek vraagt om een leerkracht die als coach opereert.

Training 3 – Train-de-Trainers
Om ervoor te zorgen dat wetenschap en techniek een zo groot mogelijk draagvlak krijgt onder schoolbesturen en leerkrachten, staat deze derde bijeenkomst in het teken van ‘train-de-trainer’. Tijdens deze praktische training zullen de leerkrachten die de eerste twee trainingen gevolgd hebben, getraind worden in het overdragen van de opgedane kennis aan collega’s. Er wordt veel geoefend met het geven van een eigen training rondom wetenschap- en techniekonderwijs en onderzoekend en ontwerpend leren.

Tijdens alle drie de bovengenoemde trainingen vragen we leerkrachten met elkaar na te denken over de aspecten van wetenschap- en techniekonderwijs die binnen de visie van hun school passen, en waar ze graag meer over willen leren. Zo houdt de school vanaf het begin af aan zelf de regie in handen en bepalen de leerkrachten zelf hoe zij hun lessen willen vormgeven. Daarmee leggen we de basis voor een duurzame implementatie van wetenschap en techniek in het onderwijs.

 

 

Module 2

W&T in de klas

Om leerkrachten te laten ervaren hoe zij wetenschap en techniek kunnen inzetten in de praktijk, werken we in de tweede stap aan een specifieke casus. In onze aanpak is het mogelijk om met verschillende casussen aan de slag te gaan. Voorbeelden van casusonderwerpen zijn virtual reality, 3D-printen en coderen & programmeren met robots.

Module 3

Inbedding W&T in curriculum

Veel leraren in het primair onderwijs voelen zich vaak nog onwennig of onzeker bij het thema Wetenschap & Techniek. Voor leerlingen in het primair onderwijs vormt het juist heel interessante leerstof; ze gaan vaak heel enthousiast aan de slag. Om die reden biedt Wismon met 3Dkanjers de school de mogelijkheid om leraren gedurende het schooljaar structureel te ondersteunen tijdens de inbedding van W&T in het curriculum.

Afhankelijk van de behoefte van de school zijn er verschillende modules voor praktijkbegeleiding waar de school gebruik van kan maken. Combinaties van deze modules zijn ook mogelijk.

Praktijkbegeleiding 1: Werksessies met de onder-, midden- en bovenbouw
Tijdens drie afzonderlijke werksessies met leerkrachten van de onder-, midden- en bovenbouw worden concrete lessen en activiteiten uitgewerkt, geoefend en voorbereid. Dit zal gebeuren in drie stappen volgens het principe ‘voordoen – samendoen – zelf doen’.

 

 

Praktijkbegeleiding 2: Coaching-on-the-job
Na het ontwikkelen van lessen rondom wetenschap en techniek (onder begeleiding of zelfstandig) kunnen leerkrachten gecoacht worden tijdens de uitvoer van de ontwikkelde lesactiviteiten. Na afloop van de coaching volgt een nagesprek met iedere leerkracht en een eindgesprek met het schoolbestuur. Het doel van deze coaching is tweeledig: enerzijds biedt het coachen de mogelijkheid tot individuele begeleiding van de leerkrachten in de praktijk, anderzijds draagt het coachen bij aan het verwerven van een totaalbeeld van de ontwikkeling die de school doorloopt. Dit maakt het mogelijk om tijdens een eindgesprek met de schoolleiding een concreet plan te maken voor de periode na het traject.

De ervaring van: PCBO Tytsjerksteradiel

Lees meer

“Begin bij de visie en zorg dat wát je doet een definitieve plek krijgt in het aanbod voor kinderen.”

Adelien Buruma

PCBO Tytsjerksteradiel

Meer informatie?

Wil je meer weten over W&T in in het onderwijs en ben je benieuwd hoe WisMon jou kan helpen? Neem contact met ons op.

Andere thema's

Met ons team van deskundigen helpen we scholen op diverse manieren met de ontwikkeling van (innovatief) onderwijs. Benieuwd naar andere thema’s?